Ochrana osobních údajů

1. ÚVOD

Cílem těchto Zásad je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje stránka zpracovává o fyzických a právnických osobách získané prostřednictvím stránek www.odborne-praxe.cz (dále "stránky", "web"), jejichž provozovatelem je fyzická osoba Petr Šístek, IČ 06768644.

Tyto Zásady jsou účinné od 6. 12. 2019 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("nařízení" nebo "GDPR"). Osobním údajům věnujeme náležitou pozornost a péči, aby jejich zpracování probíhalo vždy podle zákonných norem.


2. NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

2.1 Co jsou to osobní údaje?

Osobními údaji jsou takové informace, díky kterým Vás můžeme identifikovat. Jedná se tedy o informaci, která je přiřaditelná konkrétně k Vaší osobě.

Základní údaje, kterými jsou například Vaše jméno, příjmení, či email.

Zvláštní kategorii osobních údajů pak tvoří citlivé osobní údaje. Mezi citlivé údaje patří například informace o Vašem zdravotním stavu. Takové osobní údaje nezpracováváme.

2.2 Co vlastně děláme s osobními údaji, které zpracováváme?

Když na stránkách vyplníte a odešlete formulář, dojde ke zpracování osobních údajů za účelem poskytnutí informací o Vás a především pro případné kontaktování firmou nebo studentem s projeveným zájmem o odbornou praxi.

2.3 Kdy mi můžete poslat obchodní sdělení (e-mail, sms)?

Obchodní sdělení nezasíláme. Potvrzením tlačítka se souhlasem zasílání tzv. newsletterů, uživatel sám dal svolení se zasíláním sdělení za účelem informování nových praxí, pořádaných akcích či akcích partnerů v souvislosti s odbornými praxemi. Tuto volbu lze kdykoliv odvolat.

2.4 Jak odvolám souhlas se zpracováním osobních údajů?

Kdykoli si to můžete rozmyslet a napsat nám, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje za účelem jakékoli nebo i personalizované reklamy. Součástí našich newsletterů je možnost se jednoduchým způsobem odhlásit, dále můžete svůj souhlas odvolat prostřednictvím e-mailu info@odborne-praxe.cz.


3. PODROBNÉ ZÁSADY

3.1 Kategorie osobních údajů

V tomto článku uvádíme, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme a v jakých případech se tak děje. Vždy se snažíme zpracovat jen takové osobní údaje, které jsou k danému účelu nezbytně nutné.

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou jsme pomocí těchto informací schopni identifikovat. Jedná se zejména o:

A. Základní osobní identifikační a kontaktní údaje

  • jméno a příjmení
  • informace týkající se studia/firmy (název školy/firmy, obor, ročník, kraj, město)
  • kontaktní email (studentům doporučujeme školní email, firmám firemní email)

B. Údaje z komunikace mezi námi a studentem/firmou

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s oslovování firem, partnery a studenty. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci.

C. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné, ale jejich zpracování nám umožňuje zlepšovat služby a zaměřit se na to, co studenty/firmy opravdu zajímá, a případně informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

  • Údaje získané marketingovými průzkumy
    jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely

3.2 Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Osobní údaje nikdy neshromažďujeme "do šuplíku", ale vždy k naplnění určitého účelu, a to vše jen po dobu nezbytně nutnou. Přehled účelů a zpracování popisujeme v tomto článku.

A. Zpracovávání údajů uživatelů stránky se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

U uživatele stránky s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.

B. Zpracování osobních údajů uživatelů registrovaných na prodejní stránce

Stránka umožňuje registraci. Při registraci jsou vyžadovány pouze přihlašovací jméno a heslo za účelem vytvoření uživatelského účtu, který slouží ke snadnější identifikaci studenta/firmy především jeho hodnocení a zpětná vazba po vykonání odborné praxe.

Udělení dobrovolného, nepodmíněného souhlasu subjektu údajů přihlašovacího jména a hesla, a to formou potvrzení tlačítka REGISTROVAT.

Pro účely registrace a vedení uživatelského účtu na stránce mohou být v případě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů tohoto dokumentu, a to po dobu, po kterou je stránka oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne posledního nákupu, pokud uživatel souhlas dříve neodvolá.


4. SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S JINÝMI SUBJEKTY

V současné době žádné osobní údaje nesdílíme s jinými subjekty.


5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí webového formuláře, který student/firma vyplní a odešle.


6. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Za účelem propagace našich aktivit a služeb zasíláme newsletter těm, kteří projevili zájem o zasílání obchodního sdělení. Typicky využíváme formu e-mailu nebo sms. Jakmile novinky dostávat nechcete, prosím dejte nám vědět a my vás z databáze odstraníme.

Obchodní sdělení je vždy řádně označeno tak, aby bylo zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení je vždy zřejmé, že je jejich odesílatelem webová stránka www.odborne-praxe.cz. Obchodní sdělení můžeme zasílat na kontakty uživatelů stránky na základě oprávněného zájmu stránky propagovat svoje obdobné aktivity a služby, a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas odhlášením z odběru newsletteru, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. Obchodní sdělení tedy zasíláme také na kontakty, které sice ještě nelze považovat za jeho uživatele, ale udělili se zasíláním obchodního sdělení souhlas.

V zaslaných obchodních sděleních je vždy odkaz na odhlášení a kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.


7. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fyzické osoby mají svá práva ohledně osobních údajů, které nám svěřují. Tato práva a způsoby jejich uplatnění podrobně rozebíráme níže v jednotlivých bodech článku.

Centrálním kontaktním místem je vždy webová stránka www.odborne-praxe.cz na emailu info@odborne-praxe.cz.

7.1 Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od nás:

  • potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje,
  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na e-mailu info@odborne-praxe.cz.

7.2 Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit na e-mailu k tomu určeném info@odborne-praxe.cz.

7.3 Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na příslušný email info@odborne-praxe.cz.

7.4 Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Žádost je možné zaslat písemně na info@odborne-praxe.cz.

7.5 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu některého ze správců.

V případě, že byť jen některý ze správců neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné podat e-mailem na info@odborne-praxe.cz. Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak ukončíme zpracování okamžitě.

7.6 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to e-mailem na info@odborne-praxe.cz.

7.7 Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Neprovádíme automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

7.8 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


8. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec na ochranu osobních údajů nebyl ustanoven. Veškeré otázky stran zpracování osobních údajů můžete s důvěrou směřovat na e-mail info@odborne-praxe.cz.


9. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci prohlašují, že přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správci přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí jsou příslušné české soudy.

Osoby, které poskytnou své osobní údaje stránce za účelem poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a stránka jejich činnost nijak neřídí.

Správci mohou tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.